Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Stadgar

för Apnéföreningen i Göteborg och Västra Götaland

ALLMÄNT

§ 1 Sammansättning
Föreningen består av fysiska personer och organisationer som har upptagits som medlemmar i föreningen.

§ 2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden f o m 1/1 t o m 31/12

§ 5 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om i stadgarna oförutsedda fall förekommer, hänskjuts ärendet till nästa årsmöte. I brådskande fall avgörs ärendet av styrelsen. Medlem förbinder sig genom medlemskap i föreningen att, i fråga om tillämpning av dessa stadgar, inte väcka talan vid allmän domstol.

§ 6 Förändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten (årsmöte eller extra årsmöte) med två tredjedels (2/3) majoritet av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 7 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten (årsmöte eller extra årsmöte) med två tredjedels (2/3) majoritet av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning skall föreningens eventuella tillgångar tillfalla sömnapnéforskningen. I beslutet skall anges var den upplösta föreningens handlingar m m skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 8 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Föreningen består av fysiska personer som stödjer föreningens syfte, har erlagt avgift till och registrerats som medlemmar i föreningen. Medlemmar med sömnapné och deras anhöriga har ett avgörande inflytande inom föreningen, vilket återspeglas i styrelser och andra beslutande församlingar.

Organisationer kan genom förhöjd avgift stödja föreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar, utan rösträtt. Avgiften för stödmedlemmar beslutas på årsmötet. Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen. Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. Beslutet, där skälen ska redovisas, skall inom tre (3) dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Genom beslut på årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

§ 9 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till styrelsen och anses, då brevet mottagits, omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgiften för två (2) på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att vederbörande avförs från medlemsförteckningen.

§ 10 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en (1) varning.

Efter två (2) varningar utesluts medlemmen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom minst 14 dagar fått tillfälla att yttra sig över de omständigheter som föranlett medlemskapets ifrågasättande. Uteslutningsärenden avgörs av styrelsen. Beslut kan överklagas till årsmötet.

§ 11 Medlems rätt och skyldigheter
* Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
* Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.
* Medlem har inte rätt till del av föreningens tillgångar, behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
* Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut fattade av beslutande organ * Medlem skall betala alla de avgifter som föreningens årsmöte beslutar.
* Medlem får ej medverka på mässor, utställningar eller dylikt eller ange sig som representant för föreningen utan medgivande av styrelsen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 12 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre (3) veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista finnas tillgänglig i möteslokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan samt styrelsens och valberedningens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet hos sekreteraren.

Årsmötesprotokoll skall efter justering publiceras på föreningens hemsida. Medlem som önskar egen kopia av årsmötesprotokoll kan erhålla sådan från sekreteraren.

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl styrelsen som medlem får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under året för mötet fyller lägst femton (15) år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får endast utövas genom ombud då fullmakt lämnats av röstberättigad medlem. Stödmedlemmar och stödorganisationer har ej någon rösträtt.

§ 15 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet

§ 16 Beslut och omröstning
* Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs votering.
* Med undantag för de i § 6 och § 7 nämnda fallen avgörs vid votering alla frågor genom enkel majoritet.
* Val avgörs genom relativ majoritet (= den som erhållit högst antal röster är vald, oavsett hur detta röstantal förhåller sig till antalet givna röster)
* För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet (= mer än hälften av antalet givna röster krävs för att beslut ska fattas)
* Votering sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär skall dock votering ske slutet.
* Vid votering som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet.
* Vid votering som avser val skall i händelse av lika röstetal, skall sluten votering ske. Vid upprepat lika röstetal skall lotten avgöra.
* Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17 Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad fysisk medlem av föreningen.

§ 18 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av: a. röstlängd för mötet b. föredragningslista
2. Fråga om mötet är korrekt utlyst
3. Val av: a. ordförande för mötet b. sekreterare för mötet c. två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, för mötet
4. Styrelsens Verksamhetsberätt för det senaste året
5. Styrelsens förvaltningsberättelse för de senaste året
6. Revisorernas berättelse över det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
9. Fastställa styrelsens Verksamhetsberätt/
Verksamhetsplan
10. Fastställa budget
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av styrelse: a. ordförande för en tid av ett (1) år b. tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år c. fyra (4) suppleanter för en tid av ett (1) år
13. a. Val av en (1) revisor för en tid av ett (1) år
b. Val av en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år
14. Val av valberedning bestående av minst tre (3) personer för en tid av ett (1) år, varav en (1) utses till sammankallande.
15. Övriga frågor

§ 19 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till fördragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju (7) dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Avseende rösträtt och beslutsmässighet gäller vid extra årsmöte vad som anges i § 14 och § 15

VALBEREDNINGEN

§ 20 Sammansättning, åliggande
Valberedningen består av minst tre (3) ledamöter, varav en (1) är sammankallande, valda på årsmötet. Valberedningen sammanträder när den sammankallande ledamoten så bestämmer. Valberedningen skall, genom styrelsens försorg, fortlöpande få del av föreningens årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Valberedningen skall senast sex (6) veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid årsmötets slut, huruvida de önskar kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra (4) veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

REVISOR

§ 21 Revision
Revisorn skall, genom styrelsens försorg, fortlöpande få del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga relevanta handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två (2) veckor före årsmötet. Revisorerna skall rekommendera årsmötet huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

STYRELSEN

§ 22 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, sex (6) ledamöter samt fyra (4) suppleanter. Styrelsen utser, på ett konstituerande möte efter årsmötet, styrelsens övriga funktionärer.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe. Suppleanter kan, då styrelsen bestämmer, delta i verksamheten i enlighet med övriga ledamöters åtaganden.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot kan utses till befattning i styrelsen.

§ 23 Styrelsens åliggande
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intresse.

Det åligger styrelsen särskilt att tillse för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper enligt § 21 samt förbereda årsmötet.

Ordförande är föreningens officiella representant och representerar således föreningen på förbundsmöten. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe i det fall inte styrelsen beslutat annat.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören:

Sekreteraren skall:
* förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
* föra protokoll över styrelsens sammanträden
* tillse att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt
* tillse att fattade beslut verkställs
* distribuera protokoll över styrelsens sammanträden till ledamöter, valberedning och revisorer
* om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
* årligen upprätta förslag till Verksamhetsberätt för föreningen

Kassören skall:
* tillse att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
* svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
* årligen upprätta balans- och resultaträkningar
* utarbeta underlag för budget och dito uppföljning
* tillse att föreningens skatter, avgifter och ev. skulder betalas i tid
* i förekommande fall, upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
* föra inventarieförteckning samt tillse att föreningens byggnader, material och övriga tillhörigheter är försäkrade på betryggande sätt
* tillse att medlemsregistret (namn, tfn.nr, adress, e-mail-adress) inte får säljas eller ges bort till någon privatperson, organisation eller företag.
* föra och uppdatera medlemsregister
* upprätta röstlängd till medlemsmöten.

§ 24 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder enligt gemensam överenskommelse, på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter och suppleanter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Votering får ske genom ombud i det fall ombudet är ordföranden, en styrelseledamot eller suppleant. Medgivande av ombud skall skriftligen vara styrelsen tillhanda vid beslutstillfället.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av nästkommande möte och signeras av ordföranden. Avvikande mening från tagna beslut skall antecknas till protokollet.

§ 25 Överlåtelse av beslutsrätt
Styrelsen får överlåta beslutsrätten i enskilda ärenden eller viss grupp av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.